RSS
 

1995

28 lis

Otwocki Zakład Wodociągów i Kanalizacji obchodził 60-lecie istnienia.

Powstało Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity”.

17.01.1995  – Rada Miasta uchwaliła podatek od posiadania psów, w wysokości 10 zł od każdego psa.

17.01.1995 – Rada Miasta w tajnym głosowaniu odwołała ze stanowiska wiceprezydenta Grzegorza Witkowskiego.

01.1995 – Otwocka gazeta samorządowa zmieniła nazwę z „Otwock `95” na „Gazeta Otwocka”.

01.1995 – Zarząd Miasta ogłosił i rozstrzygnął przetarg na prowadzenie targowisk. Nowym administratorem targowiska przy ul. Batorego został OKS „Start”, a resztą targowisk miał zarządzać Miejski Zakład Oczyszczania.

03.02.1995 – W Klubie „Smok” odbył się koncert zespołu Buzu Squat.

07.01.1995 – Rada Miejska powołała Samorząd Mieszkańców Osiedla „Mlądz”.

02.1995 – Zarząd Miasta zobowiązał Miejski Zakład Oczyszczania do przedstawienia szczegółowej koncepcji zagospodarowania parku miejskiego.

02.1995 – Zarząd Miasta jednogłośnie zdecydował o zaciągnięciu pożyczki w wysokości 4 miliardów złotych na budowę kolektora na ul. Łąkowej.

02.1995 – U zbiegu ulic Andriollego i Powstańców Warszawy oraz przy stacji PKP ustawiono tablice informacyjne Urzędu Miejskiego w Otwocku.

07.03.1995 – W Urzędzie Miasta uruchomiono Biuro Obsługi Mieszkańców.

07.03.1995 – Przyjęto nową aranżację Hejnału Otwocka, zaproponowaną przez kompozytora Marka Sarta.

07.03.1995  – Rada Miasta dokonała zmiany nazwy ul. Sikorskiego na ul. Kościelną.

25.03.1995 – W Młodzieżowym Domu Kultury odbył się konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”.

03.1995  – Zarząd Miasta wyraził zgodę na wykup od Funduszu Wczasów Pracowniczych nieruchomości „Niespodzianka”.

04.04.1995 – Rada Miasta wyraziła zgodę na przystąpienie przez Gminę Józefów do porozumienia komunalnego, zawartego w 1993r przez gminę Otwock z gminą Karczew, w sprawie przejęcia ścieków sanitarnych z sieci kanalizacyjnej i odprowadzenia ich do oczyszczalni ścieków w Otwocku.

04.04.1995 – Rada Miasta wyraziła zgodę na zamknięcie przedszkola nr 5 przy ul. Legionów. Zamknięcie miało nastąpić 31 sierpnia 1995r., powodem tej decyzji był zły stan techniczny budynku.

04.1995 – W Sądzie Wojewódzkim w Warszawie zarejestrowano Społeczny Komitet Wydania Monografii Otwocka.

13.05.1995 – W Szkole Podstawowej Nr 9 odbył się VI Festiwal Piosenki Turystyczno-Żeglarskiej „Piosenki spod reaktora”.

28.05.1995 – Rada Miasta podjęła decyzję o uznaniu „Gazety Otwockiej” za organ prasowy Rady Miasta i wydzielenie jej z Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

31.05-11.06.1995 – W tych dniach odbyły się Otwockie Dni Kultury, Sportu i Turystyki.

01.06.1995 – Odbył się koncert laureatów XIX Otwockiego Spotkania z Piosenką Dziecięcą „O uśmiech dziecka”.

02.06.1995 – W Szpitalu Miejskim dokonano uroczystego otwarcia sali operacyjnej do cięć cesarskich i pokoju do porodów rodzinnych.

03-04.06.1995 – „Komuna Otwock” zorganizowała imprezę pod hasłem „Otwarcie Wolnej Kotłowni”. Inicjatorzy akcji starali się pozyskać na działalność kulturalną budynek kotłowni przy ul. Sportowej.

27.06.1995 – Rada Miasta zatwierdziła tekst listu intencyjnego w sprawie powołania spółki, która miała wybudować i eksploatować składowisko odpadów komunalnych w Otwocku. Prezydenta Miasta upoważniono do podpisania listu intencyjnego.

06.1995 – Zarząd Miasta zaakceptował propozycję powołania komitetu Obchodów 80-lecia Otwocka.

20.07.1995 – Zakończyła się budowa kościoła parafii Miłosierdzia Bożego na Ługach.

01.09.1995 – Oddano do użytku salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wólce Mlądzkiej.

12.09.1995 – Ulicy biegnącej między ul. Orlą a ul. Andriollego nadano nazwę „Pod zegarem”.

12.09.1995 – Rada Miasta podjęta uchwałę o utworzeniu Zakładu Opieki Zdrowotnej „Żłobek Miejski”.

24.09.1995 – W parku miejskim odbył się festyn „Pożegnanie lata”. Zagrał zespół Buzu Squat.

14.10.1995 – Oddano do użytku salę gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Mlądzu.

24.10.1995 – Rada Miasta podjęła uchwałę o przeniesieniu na rzecz Gminy Otwock tytułu własności nieruchomości przeznaczonych pod projektowane wysypisko odpadów komunalnych.

10.1995 – Na bazarku przy ul. Orlej oddano do użytku nowe budki handlowe. Otwarto też bazarek „Rampa”.

10.1995 – Odbył się XIV Zlot Sympatyków Otwocka.

21.11.1995 – Otwock uczestniczył w Wystawie Gospodarczej Miast Polskich „INWESTCITY ‘95”

11.1995 – Zarząd Miasta zaakceptował ofertę zakupu kontenerowego szaletu miejskiego. Szalet ustawiono przy ulicy Orlej.

01.12.1995 – Z okazji Światowego Dnia AIDS otwocki SANEPID oraz redakcja „Gazety Otwockiej” ogłosiły dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych konkurs „Ja i wirus HIV”. Wobec słabego poziomu prac i nieprzestrzegania regulaminu konkursu, jury postanowiło przyznać uczestnikom jedynie nagrody pocieszenia i pamiątkowe dyplomy.

12.12.1995 – Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przejęcia i prowadzenia szkół podstawowych przez Gminę Otwock.

12.1995 – Zarząd Miasta podjął decyzję o przygotowaniu folderu okolicznościowego z okazji przypadającego w 1996 roku jubileuszu miasta.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1994

28 lis

Urodziło się 346 dzieci, zmarło 407 osób, zawarto 240 małżeństw.

Rozdzielcza sieć wodociągowa miała długość 56,2 km, kanalizacyjna – 52,1 km.

Było 3688 latarni ulicznych

Otwocki Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej administrował 612 budynkami.

01.01.1994  – Miasto Otwock przejęło opiekę nad szkołami podstawowymi.

01.01.1994  – Oddział Zbiorów Specjalnych włączono w struktury Wydziału Kultury Urzędu Miasta.

01.03.1994  – Rada Miasta upoważniła prezydenta do powołania w Otwocku Straży Miejskiej. Ponadto wprowadziła poprawki do regulaminu organizacyjnego miasta, ustalając zmniejszenie liczby wiceprezydentów z dwóch do jednego oraz przeznaczyła 800 milionów zł na remont ratusza, który okazał si konieczny, gdyż inspektor budowlany zakazał użytkowania auli.

03.1994  – Urząd Rejonowy w Otwocku przekazał nieodpłatnie obiekt przy ul. Moniuszki 41 na rzecz otwockiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

03.05.1994  – W piwnicach ratusza rozpoczęło działalność Muzeum Ziemi Otwockiej, jako Oddział Zbiorów Specjalnych Urzędu Miasta Otwocka.

03.05.1994  – Odbyło się uroczyste nadanie nazwy „Skwer Szarych Szeregów” placowi pomiędzy ulicami Armii Krajowej, Sosnową i Hożą.

11.06.1994  – Odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru Nadwiślańskiej Jednostce Wojskowej z Emowa. Został on ufundowany między innymi przez mieszkańców Otwocka.

06.1994  – W Otwockim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji została uruchomiona część biologiczna oczyszczalni przy ul. Kraszewskiego.

1.09.1994 – Liceum Pielęgniarskie zostało przeniesione z budynku dawnego Uzdrowiska Abrama Gurewicza do budynku w Anielinie przy ulicy Andriollego.

06.09.1994 – Rada Miasta podjęła uchwałę o wstąpieniu Otwocka do Związku Miast Polskich.

19.06.1994 – Odbyły się wybory samorządowe do Rady Miasta.

09.1994 – Rada Miasta wybrała Zarząd Miasta, na czele którego stanął, jako prezydent, Andrzej Zyguła. Jego zastępcami zostali Grzegorz Witkowski oraz Jan Wilczek.

25.10.1994 – Rada Miasta dokonała przesunięć budżetowych, dzięki czemu pozyskała fundusze
na zagospodarowanie tzw. Bermanówki (obecny budynek Muzeum Ziemi Otwockiej).

27.10.1994 – W Klubie „Smok” odbył się koncert francuskiego zespołu Flying Cractors.

22.11.1994 – Rada Miasta uchwaliła „Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Jabłonna-Wschodnia”. Dotychczasowe grunty rolne przekazano na cele budownictwa mieszkaniowego.

28.12.1994 – Rada Miejska uchwaliła plan zagospodarowania południowo-wschodniej części Mlądza. Dotychczasowe grunty rolne przekazano na cele budownictwa mieszkaniowego.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1993

28 lis

W Otwocku funkcjonowało 20 przedszkoli, do których uczęszczało 1202 dzieci.

Do szkół podstawowych w Otwocku uczęszczało 5085 dzieci.

Do otwockich szkół średnich uczęszczało 861 licealistów i 2574 uczniów szkół zawodowych.

19.01.1993  – Władze miasta powołały do życia Ośrodek Pomocy Społecznej.

14.02.1993 – W Klubie „Smok” odbył się koncert amerykańskiego zespołu Pissed.

25.02.1993 – W Klubie „Smok” odbył się koncert zespołu Armia.

21.05.1993 – Rada Miasta przyjęła rezygnację dwóch wiceprezydentów – Mieczysława Czerwińskiego
i Andrzeja Mizerskiego.

28.06.1993  – Podczas strzelaniny na ulicy Sportowej zginął policjant Komendy Rejonowej Policji
w Otwocku, sierż. Jarosław Wasążnik.

16.09.1993  – W lokalu filii Biblioteki Publicznej w Świdrze utworzono grupę terapeutyczną TPD dla
20 dzieci.

27.09.1993  – Odbyła się uroczystość zawierzenia Otwocka Matce Boskiej Swojczowskiej.

09.1993 – Otwock przejął oczyszczalnię ścieków od warszawskiego MPWiK. Powstał Otwocki Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

01.10.1993 – Utworzono Oddział Zbiorów Specjalnych, który administracyjnie podlegał Miejskiej Bibliotece Publicznej w Otwocku. Umieszczono go w budynku otwockiego teatru.

03.10.1993 – W Klubie „Smok” odbył się koncert zespołu Izrael.

06.12.1993  – Podpisano umowę na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 8 w Wólce Mlądzkiej. Koszt budowy pokryto ze środków Rady Rodziców, Kuratorium, Rady Miejskiej i z dobrowolnego opodatkowania mieszkańców Wólki Mlądzkiej. Obowiązki inwestora wziął na siebie Urząd Miejski.

12.06.1993 – Biskup Kazimierz Romaniuk dokonał poświęcenia wybudowanej wysiłkiem parafian świątyni parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. Budowa trwała 10 lat.

12.1993  – Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy SP nr 8 w Wólce Mlądzkiej.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1992

28 lis

W Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zarejestrowanych było 16843 kandydatów.

Wskutek zabiegów mieszkańców, władze kościelne wydzieliły Mlądz z parafii we Wiązownie
i utworzyły niezależną parafię.

Otwockie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym uruchomiło pierwszy w Polsce Międzygminny Dzienny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym.

13.04.1992  – w domu parafialnym na osiedlu „Ługi” powstało ognisko wychowawcze TPD dla 35 dzieci.

23.04.1992 – W Klubie „Smok” odbył się koncert brytyjskiego zespołu Disorted.

28.04.1992  – Rada Miasta podjęła uchwałę o powołaniu posterunku policji w Świdrze, przy ul. Świerczewskiego (obecnie Jana Pawła II).

01.07.1992 – Rada Miasta powołała Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej.

31.08.1992  – Zlikwidowano Zespół Szkół Zawodowych, który funkcjonował przy Centrum
Leczniczo-Rehabilitacyjnym na ul. Słowackiego.

04.09.1992  – Kuratorium Oświaty powołało Zespół Szkół Zawodowych nr 3 przy ul. Słowackiego.

21.09.1992 – Biskup Kazimierz Romaniuk wydał dekret erygujący parafię pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mlądzu.

09.1992  – Nastąpiła likwidacja szpitala im. Marchlewskiego przy ul. Borowej.

07.11.1992 – W Klubie „Smok” odbył się koncert niemieckiego zespołu So Much Hate.

28.11.1992  – Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa uruchomiła na osiedlu „Ługi” Klub „Grota”.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1991

28 lis

W Otwocku funkcjonowało 21 przedszkoli, do których uczęszczało 1366 dzieci.

Do otwockich szkół podstawowych uczęszczało 5249 dzieci.

Do otwockich szkół średnich uczęszczało 619 licealistów i 2471 uczniów szkół zawodowych.

Rada Miasta przekazała otwockiemu kołu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym obiekt przy ul. Kołłątaja 61/63.

20.01.1991 – W Klubie „Smok” odbył się koncert zespołu Dezerter.

12.03.1991 – Rad Miasta uchwaliła nowy „Regulamin Zarządu Miasta”.

19.04.1991 – W Klubie „Smok” odbył się koncert niemieckiego zespołu Rostok Vampires.

04/05.1991 – Ukazał się pierwszy numer wydawanego przez Urząd Miasta pisma „Otwock’91”.
W roku 1995 zmieniono tytuł na „Gazeta Otwocka”.

01.05.1991 – W Teatrze im. Stefana Jaracza odbył się koncert zespołu Róże Europy.

09.07.1991  – Zarejestrowano Fundację Rozwoju Otwocka.

31.08.1991  – Rada Miejska zdecydowała o likwidacji Przedszkola nr 7 w Świdrze.

02.09.1991  – Dzięki staraniom Społecznego Komitetu Odbudowy Pomników Marszałka Józefa Piłsudskiego odnaleziono, a następnie sprowadzono i ustawiony w pierwotnym miejscu obelisk poświęcony wizycie Piłsudskiego w Otwocku.

15.12.1991  – W domu parafialnym przy ul. Okrzei powstało ognisko wychowawcze TPD dla 50 dzieci.

30.12.1991  – Miejski Zakład Oczyszczania został skomunalizowany.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1990

20 lis

Resort finansów przejął na potrzeby Urzędu Skarbowego budynek przy ul. Matejki 4. Budynek ten przeszedł remont po tym, jak w listopadzie 1988 roku został poważnie zniszczony w wyniku pożaru.

Otwocka PSS „Społem” prowadziła 21 sklepów, zakład gastronomiczny, piekarnię, ciastkarnię
i masarnię.

14.01.1990  – W przekazanym przez miasto lokalu przy Reymonta 67 b powstało ognisko wychowawcze TPD dla 50 dzieci.

22.02.1990 – Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę o zmianie nazw ulic:
- F. Dzierżyńskiego na Karczewską
- PZPR na Samorządową
- M. Fornalskiej na dra J. Geislera
- Gwardii Ludowej na Wierchową
- Witolda na Legionów
- L. Hertz na E. Orzeszkowej
- 22 lipca na gen. J. Filipowicza
- L. Szenwalda na J. Piłsudskiego
- Armii Radzieckiej na Armii Krajowej
- Placu XX-lecia PRL na Plac Wolności.

03.05.1990 – Ukazał się pierwszy numer dwutygodnika „Echo Otwockie”. Wydawcą pisma był Marian Kalinowski. Po raz ostatni gazeta ukazała się 16 grudnia 1991 r.

27.05.1990 – Odbyły się wybory samorządowe. (zobacz skład Rady Miasta)

02.06.1990  – 32 radnych wybranych do Rady Miasta złożyło ślubowanie. Następnie Rada wybrała na swojego przewodniczącego Jerzego Przeździaka, na wiceprzewodniczących Andrzeja Szymańskiego
i Halinę Dobek.

09.06.1990 – W tajnym głosowaniu Rada Miasta Otwocka wybrała Antoniego Fedorowicza na Prezydenta Miasta Otwocka. Zastępcami prezydenta zostali: A. Sikorska i Jan Wilczek.

28.09.1990 – Szkoła Podstawowa w Wólce Mlądzkiej otrzymała imię gen. Juliana Filipowicza. Fundatorzy przekazali szkole sztandar. Odsłonięto także tablicę pamiątkową ku czci patrona.

01.11.1990 – Na otwockim cmentarzu odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego ofiarom systemu komunistycznego. Pomnik usytuowano na mogile, do której przeniesiono szczątki ekshumowane rok wcześniej z dołów śmierci przy ogrodzeniu cmentarza.

11.11.1990  – W parku miejskim odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Józefa Piłsudskiego. Kamień wmurowano w miejscu, w którym przed wojną stał pomnik Marszałka.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

Rada Miasta kadencji 1990-1994

20 lis
 1. Bacher B.
 2. Bąk Jan
 3. Bednarski A.
 4. Bogucka T.
 5. Bugaj Zbigniew
 6. Cel E.
 7. Dobek Halina – Wiceprzewodnicząca
 8. Floriańczyk S.
 9. Jobda C.
 10. Kalinowski Marian
 11. Kaniewski M.
 12. Karwowska Z.
 13. Kobus J.
 14. Kopka J.
 15. Krzyżanowski Ireneusz
 16. Kurzyp Władysław
 17. Kuśmirek W.
 18. Machnicki B
 19. Makowska H.
 20. Masny E.
 21. Monczyński J.M.
 22. Parol Barbara
 23. Przeździak Jerzy – Przewodniczący
 24. Sawicki P
 25. Sikora W.
 26. Sierański J.
 27. Stanaszek R.
 28. Szymański Andrzej – Wiceprzewodniczący
 29. Szymański Bogdan
 30. Uchowicz J.
 31. Węgrowicz Dariusz
 32. Włodarczyk A.
 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1989

13 lis

Powstał społeczny Komitet Odbudowy Pomników Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Budowy Pomnika Ofiar Stalinizmu.

W kwietniu przeprowadzono ekshumację masowej mogiły, znajdującej się pomiędzy ogrodzeniem cmentarza a ulicą Narutowicza. Ludzie, którzy zostali w tym miejscu pogrzebani (blisko 400 osób),
w większości zmarli w otwockich szpitalach NKWD.

Oddano do użytku budynek przedszkola w Mlądzu.

Przy Szkole Podstawowej Nr 1 powstał Komitet Pomocy Najstarszej Szkole Otwocka, którego zadaniem było pozyskiwanie środków finansowych na remont budynku.

Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała 104 wystawy nowości wydawniczych, 5 spotkań autorskich, 18 konkursów czytelniczych oraz wydała 103 gazetki okolicznościowe.

Na terenie miasta odbyły się duże imprezy – Dni Kultury Otwocka, Święto „Trybuny Ludu”, Konkurs Piosenki Harcerskiej. Zorganizowano ponadto eliminacje do 38. Konkursu Piosenki Radzieckiej, 34. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Amatorskich.

Oddano do użytku 203 nowe mieszkania.

25.02.1989 – Miejska Rada Narodowa uchwaliła nadanie nazw ulic:
- na osiedlu „Ługi jednorodzinne”: K.I. Gałczyńskiego, J. Korczaka, Z. Nałkowskiej,
- na osiedlu „Jabłonna – Górki”: Górecka, Stalowa, Źródlana,
- na osiedlu „Wólka Mlądzka”: Szosa Lubelska, A. Sołtana, Wspaniała, S. Żeromskiego, Laskowa, Kościelna, Pokojowa, Rakowa, Nowa, Wypoczynkowa, Spartańska, Nadrzeczna, Przesmyk, Ciasna, Strażacka.
- na osiedlu „Mlądz”: Majowa, Żurawia, Żabia, Jabłońska, Laskowa, Krecia, Rzeczna, Pąkowa, Ogrodnicza, Mostowa, Szyszkowa, Śliska, Młynarska, Bociania, Koralowa, Zagajnikowa, Papuzia, Kręta.

07.05.1989 – Odbyła się konsekracja kościoła Pallotynów przy ul. Żeromskiego. W sierpniu tego samego roku erygowano parafia pw. Zesłania Ducha Świętego, do której ów kościół należy.

08.11.1989 – Prezydentem Otwocka został Andrzej Bodalski. Funkcję tę pełnił do 28.06.1990.

12.1989 – Oddano do użytku budynek żłobka przy ul. Wroniej 7.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

1988

06 lis

Zamiast Naczelnika Miasta Otwocka, władzę wykonawczą reprezentował Prezydent Miasta Otwocka.

Oddano do użytku budynek socjalny przy Technikum Nukleonicznym z mieszkaniami dla nauczycieli.

Na terenie Technikum Nukleonicznego, w 25 rocznicę powstania szkoły odsłonięto pomnik patronki szkoły – Marii Skłodowskiej-Curie.

Rozpoczęto rozbudowę Młodzieżowego Domu Kultury. Niestety w roku 1990 z braku funduszy prace budowlane zostały wstrzymane.

Trwała budowa komunalnego wysypiska śmieci w Świerku. Realizacją inwestycji zajmowało się Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie. (prawdopodobnie prace planistyczne)

Odbyła się konsekracja parafii księży Pallotynów przy ul. Żeromskiego.

28.01.1988 – Miejska Rada Narodowa wydała negatywną opinię dotyczącą projektu rozbudowy ośrodka wypoczynkowo-kuracyjnego Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza w Otwocku przy ul. Żeromskiego ze względu na brak kanalizacji.

28.01.1988 – Miejskie Rady Narodowe Otwocka i Józefowa podpisały porozumienie mające na celu budowę wspólnego kolektora sanitarnego.

19.06.1988 – Odbyły się wybory do Miejskiej Rady Narodowej. (zobacz skład)

11.1988 – Pożar zniszczył budynek przy ulicy Matejki 4. (budynek dzisiejszego Urzędu Skarbowego)

31.12.1988 – Ksiądz Prymas Józef Glemp wydał dekret erygujący parafię pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Otwocku – Ługi. Budowę kościoła rozpoczęto w roku 1990 a zakończono w roku 1995.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii

 

Miejska Rada Narodowa kadencji 1988-1990

06 lis
 1. Arndt Elżbieta
 2. Bagińska Irena
 3. Bany Halina
 4. Barszczewski Jan
 5. Bąk Czesław
 6. Bąk Jan
 7. Belka Józef
 8. Bęcek Sławomir
 9. Bielak Karol
 10. Bieńko Lidia
 11. Bieńko Władysław
 12. Bieńkowski Adam
 13. Bodalski Andrzej
 14. Boguszewska Helena
 15. Borys Mieczysław
 16. Chłopecka Elżbieta
 17. Dąbrowska Anna (zrzekła się mandatu)
 18. Drojewska Alicja
 19. Dzbankowska Ewa Jolanta
 20. Dziewanowski Wojciech
 21. Dziubak Teresa
 22. Fornalczyk Zygmunt
 23. Gajger Barbara
 24. Gębusia Janusz
 25. Gierełło Roman
 26. Górski Grzegorz
 27. Gruszecka Krystyna
 28. Hermanowicz Jolanta
 29. Humel Kazimiera
 30. Jabłoński Janusz
 31. Jakubiak Janusz
 32. Janowska Elżbieta
 33. Jędrzejowski Zygmunt
 34. Jóźwicki Zbigniew
 35. Kaczmarek Mirosław
 36. Kamyk Andrzej Ludwik
 37. Kędzielewski Józef
 38. Kilis Wojciech
 39. Klimczak Jerzy
 40. Kobus Józef
 41. Korczak Leszek
 42. Kossakowski Zygmunt
 43. Kowalski Jarzy
 44. Kucharski Jan
 45. Kudlicki Jerzy (przewodniczący MRN)
 46. Kulesza Mirosław
 47. Lasota Stanisław
 48. Leja Katarzyna
 49. Lewandowski Marek
 50. Malibo Adam
 51. Mańko Krzysztof
 52. Matysek Aleksander
 53. Melonik Krystyna
 54. Murawski Eugeniusz
 55. Nowakowska Danuta
 56. Piechowiak Jacek Piotr
 57. Piotrowski Jerzy Marian
 58. Podhorski Sławomir
 59. Podogrodzki Sławomir
 60. Seremet Jan
 61. Siennicka Helena
 62. Sitek Zdzisław
 63. Skwara Janina
 64. Słomka Marian
 65. Słyk Marian
 66. Sobol Edward
 67. Sochacka Krystyna
 68. Solak Franciszek Józef
 69. Stankowski Andrzej Jerzy
 70. Sutkowski Tadeusz
 71. Trzciński Tadeusz
 72. Trzpil Władysława
 73. Witan Marianna
 74. Witczak Wiesława Maria
 75. Witkowski Witalis
 76. Wojdyga Marek
 77. Wojnarowski Henryk
 78. Wojnicz Zygmunt
 79. Zawadzki Stanisław
 80. Zawiślak Marian
 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Bez kategorii