RSS
 

Nowy okres w życiu Otwocka pod znakiem robienia porządków.

20 lut

Po okresie bardzo intensywnej rozbudowy i licznych robót inwestycyjnych przeprowadzonych celowo jeśli chodzi o potrzeby miasta – uzdrowiska, nie zawsze jednak oględnie projektowanych pod względem finansowym, Otwock przystąpił obecnie do porządkowania swej gospodarki i przystosowania jej do ciężkich warunków obecnych. SPRAWY FINANSOWE Bardzo znaczne zadłużenie miasta – uzdrowiska powstało w dwojaki sposób. Większą część blisko trzymiljonowych  zobowiązań pochłonęła budowa osławionego kasyna. Stało się tak, jak wiadomo, na wskutek systematycznego podwyższania kosztorysu budowy przez władze nadzorcze, zatwierdzające plany tego gmachu. Reszta zobowiązań miejskich wynikła wskutek zbyt pochopnego przeprowadzenia nierentujących się inwestycji, głównie brukowania ulic, koniecznych ze względu na szybkie tempo rozwoju miasta. Wskutek tego, iż miasto nie było w stanie płacić w terminie rat zaciągniętych pożyczek, nałożono sekwestr na wpływy miejskie, pochodzące z datków od podatków skarbowych. Dzięki zabiegom magistratu zajęcie to zostało niedawno cofnięte, a miasto zobowiązało się do płacenia miesięcznie ustalonych sum swym wierzycielom – ministerstwu skarbu, bankowi gospodarstwa krajowego i polskiemu bankowi komunalnemu. Rzecz jasna, iż takie załatwienie sprawy wpłynęło dodatnio na ogólną gospodarkę miejską, należy jednak wyrazić ubolewanie, że stało się to dopiero teraz i że inne,, równie zadłużone samorządy miejskie nie starają się o możliwość podobnego likwidowania swych zobowiązań. REGULACJA MIASTA Miasto stara się również o uporządkowanie swego wyglądu zewnętrznego. Do niedawna każdy obywatel mógł budować w dowolnem miejsc, parcele rozdrabniano jak się komu podobało, wycinano drzewa, jednem słowem podkopywano w ten sposób uzdrowiskowe znaczenie Otwocka. swego czasu występowaliśmy przeciwko temu bardzo ostro, obecnie mamy do zanotowania fakt bardzo pocieszający, w zupełności uspokajający wszelkie obawy spowodowane powyższemi objawami upadku otwocka jako stacji klimatycznej. Na jednem z ostatnich posiedzeń komisji urbanistycznej związku miast polskich zdecydowano jednogłośnie, ażeby Otwockowi nadać charakter wyłącznie uzdrowiskowy i w całej rozciągłości wykorzystać dobrodziejstwa dane przez przyrodę. W związku z tem opracowany zostanie niebawem plan regulacyjny miasta, mający za zadaniezapobiec samowoli budowlanej i powstawaniu w Otwocku zakładów przemysłowych, powstrzymanie wyrębu okolicznych lasów i parcelacji terenów, oraz ograniczenie działek budowlanych do minimum 5000m. kw. ŹRÓDŁA LECZNICZE Ostatnio wyłoniła się spraw, która w wypadku dania pomyślnych rezultatów znacznie podwyższy wartość kuracyjną otwocka, a jednocześnie wspaniale przyczyni się do radykalnego uzdrowienia gospodarki miejskiej. Zastępca wiedeńskiego towarzystwa akcyjnego budowy maszyn i techniki wiertniczej inż. T. Bruszewski wszczął z zarządem miejskim pertraktacje co do przeprowadzenia w Otwocku prac wiertniczych, mających za zadanie wyszukanie źródeł o znaczeniu leczniczem, solankowych bądź mineralnych. Wyżej wymieniona firma proponuje podjęcie robót na własny koszt, a w razie pomyślnych rezultatów wierceń zastrzega sobie udział w osiąganych zyskach. Należałoby życzyć miastu, ażeby przeprowadzone wiercenia uwieńczone zostały bardziej pomyślnemi rezultatami, jak poszukiwanie wypłacalnego dzierżawcy kasyna.  ORGANIZACJE SPOŁECZNE Jeżeli chodzi o organizacje społeczne istniejące w Otwocku, to bez względu na to kto stoi na ich czele i jakie zabarwienie polityczne posiadają nie przejawiają absolutnie żadnej samodzielnej inicjatywy i w olbrzymiej większości nic nie robią. Ostatnia zabawa sylwestrowa, z której dochód przeznaczono na głodne dzieci, zainicjowana została przez burmistrza Górzańskiego, który mimo to, iż był tylko protektorem walnie przyczynił się do tego, iż w ogóle odbyła się. Tak jak z ta zabawą dzieje się ze wszystkim. Zawsze inicjatywa zorganizowania jakiejś imprezy dochodowej, jakiegoś obchodu, czy akcji niesienia pomocy ubogim wychodzi z magistratu. Najwyższy już czas skończyć z tem i zabrać się do pracy. Tytuły prezesów, członków zarządu nie nosi się przecież od parady. STRAŻ BEZPIECZEŃSTWA Organizowana straż bezpieczeństwa nie we wszystkich dzielnicach miasta rozpoczęła już swą działalność. Właściciele nieruchomości nie w jednakowym stopniu zrozumieli korzyści wynikające z istnienia tego rodzaju organizacji i przestraszywszy się nowych, bardzo nieznacznych danin, wynoszących przeciętnie 60 zł. rocznie z każdej posesji, odmówili płacenia składek, wskutek czego rozwój straży został zahamowany.

5 –ta Rano, 14 grudnia 1933 r.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz