RSS
 

Nowy pawilon ze znakiem PTTK

24 lut

 


Przemawia sekretarz Prezydium MRN – Henryk Kupisiak.

Fragment uroczystości otwarcia pawilonu PTTK w Otwocku

 

Dzień 8 września odnotowany będzie w kronice Oddziału Powiatowego PTTK w Otwocku jako data najważniejszego wydarzenia w dotychczasowej działalności tej organizacji. Wydarzeniem tym była uroczystość otwarcia pawilonu usługowo-biurowego wybudowanego dla oddziału kosztem 300 tys. złotych. W pawilonie, usytuowanym w centrum miasta, przy ul. Warszawskiej, znajdują się pomieszczenia dla zarządu oddziału i biura ORT [Obsługa Ruchu Turystycznego], magazyn wypożyczalni sprzętu turystycznego oraz sala klubowo-świetlicowa.
Po symbolicznym przecięciu wstęgi, czego dokonał sekretarz KMiP [Komitetu Miejskiego i Powiatowego] PZPR w Otwocku – Stanisław Wilk, w sali nowo otwartego pawilonu odbyło się uroczyste wyjazdowe posiedzenie Zarządu Okręgu Mazowieckiego PTTK. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele MRN [Miejskiej Rady Narodowej] i PRN [Powiatowej Rady Narodowej] w Otwocku.
Jak poinformowała w swoim wystąpieniu prezes Zarządu Oddziału Powiatowego PTTK w Otwocku – Teresa Dudzicka, organizacja ta zrzesza obecnie w 10 kołach 426 członków. Kontynuowane są w mieście i miejscowościach powiatu starania w celu zwiększenia liczby kół zakładowych, terenowych, szkolnych i środowiskowych. Mając lepsze warunki rozwoju swej działalności, otwocki Oddział PTTK zamierza popularyzować wśród załóg zakładów pracy i wśród młodzieży szkolnej bardziej różnorodne formy turystyki i wypoczynku. Wzrasta liczba aktywu oddziału. W gronie tym jest obecnie m .in. 18 organizatorów turystyki, 6 przodowników turystyki kwalifikowanej, 2 informatorów turystyki i jeden strażnik przyrody.
Program działania otwockiego aktywu PTTK obejmuje m. in. przejęcie od Zarządu Okręgu Mazowieckiego organizacji tradycyjnych „Niedziel Kołbielskich”, kontynuowanie organizacji jesiennych zlotów turystów w Otwocku, a także popularyzację turystyki narciarskiej w dogodnych dla uprawiania sportów zimowych okolicach miasta. W najbliższym czasie w czynie zjazdowym, którego wartość oblicza się na 10 tyś. zł. działacze otwockiego PTTK uporządkują teren wokół pawilonu i urządza jego wnętrze.
- Aktywność otwockich działaczy turystyki stanowi gwarancje pomyślnej realizacji ich ambitnych zamierzeń – powiedział prezes Zarządu Mazowieckiego Okręgu PTTK red. Tadeusz Rycerski. – Obecnie stworzono im lepsze warunki pracy, która – co pragnę z zadowoleniem podkreślić – znajduje pełne zrozumienie i poparcie miejscowych władz partyjnych i administracyjnych. Przykładem tego jest m. in. dotacja w wysokości 50 tyś. zł, otrzymana z Prezydium PRN na zakupienie sprzętu turystycznego. Możliwe, że już niedługo spełnione będzie pragnienie działaczy oddziału posiadania własnego autokaru.
W trakcie uroczystości troje działaczy PTTK w Otwocku – prezes Teresa Dudzicka oraz Mieczysław Kuszyk i Józef Przegaliński – wyróżnionych zostało dyplomami uznania przyznanymi im decyzją Zarządu Mazowieckiego Okręgu PTTK.

 

Zbigniew Marchlewicz
Trybuna Mazowiecka,  Nr. 215
1968
fot. M. Kwiatkowski

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz