RSS
 

Wojskowa Służba Kobiet

04 lut

Organizacja Wojskowej Służby Kobiet VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego zapoczątkowana została jesienią 1941 r.

Coraz liczniejszy napływ kobiet do wojskowych komórek konspiracyjnych spowodował konieczność ujęcia ich działalności w określone ramy organizacyjne, również w dowództwach niższych szczebli: obwodach i rejonach. Referentką WSK w sztabie Komendy Obwodu została Helena Nieć „Helena-Bona”, a jej zastępcą Janina Rygiel „Żaba”, referentką wyszkolenia dla 4 rejonów prawobrzeżnych w sztabie WSK „Obroży” została Anna Gałecka-Świętorzecka „Basia”, natomiast dla 4 rejonów lewobrzeżnych Janina Młodzińska „Teresa”. W skład sztabu WSK „Obroży” wchodziły ponadto dr Anna Hundtowa „Anna”, referentka służby sanitarnej i jej zastępczyni Maria Wójcikowska „Maria”; Irena Swacińska  „Misia” referentka służby  administracyjnej NN „Stasia”, referentka służby gospodarczej Jadwiga Odyniec-Zawadzka „Duda”, referentka służby łączności Anna Ptaszycka „Hanka”.

W myśl założeń, naczelnym zadaniem WSK było werbowanie, zorganizowanie i przeszkolenie kobiet do służby wojskowej w okresie okupacji i powstania.
Od zaciągu do zgłoszenia do przydziału służbowego kobiety podlegały organom WSK. W czasie pełnienia służby podlegały dowódcom jednostek, do których zostały przydzielone.

Zgodnie z wytycznymi, z wiosną 1942r. zakres działalności kobiet, pozostających w czynnej służbie sił zbrojnych w kraju w okresie okupacji, obejmował służby w oddziałach łączności, sanitarnych, gospodarczych, obrony przeciwlotniczej i przeciwpożarowych, wartowniczych, transportu, opieki nad żołnierzami, pracy biurowej dowództw oraz w miarę potrzeby, udział w akcjach dywersyjnych, wywiadowczych i propagandowych, jak też udział indywidualny bądź zespołowy w akcji powstańczo – bojowej. W ramach powyższych zadań kobiety żołnierze zrzeszone w WSK Obwodu VII działały we wszystkich służbach.

W 1942r. inspektor służb WSK prawobrzeżnych regionów Anna Gałecka – Świętorzecka „Basia” zaproponowała Zofii Maciejewskiej „Jadze” objęcie funkcji kierowniczki WSK IV Rejonu. O swojej służbie kierowniczki WSK Rejonu „Jaga” napisała: „Początkowo zwerbowałam nowe członkinie, następnie ustaliłam swoje zastępczynie – referentki poszczególnych służb: sanitarnej, łączności, gospodarczo-kwatermistrzowskiej. Stosownie do otrzymanych instrukcji ze sztabu WSK, polecałam organizować szkolenie sanitariuszek, łączniczek oraz kobiet zorganizowanych w służbie gospodarczej. Uczestniczyłam w odprawach sztabu IV Rejonu „Koralewo-Fromczyn”. Moim dowódcą był kpt. Stanisław Szulc „Kania”, a jednocześnie podlegałam „Bonie” VII Obwodu „Obroża” Helenie Nieciowej.

Skład osobowy sztabu WSK IV Rejonu: Zofia Maciejewska „Jaga” kierowniczka WSK, Kazimiera Kaszubska „Honorata” referentka ds. sanitarnych, Lubomira Jankowska „Gabriela” referentka ds. łączności w okresie 1942-1943, od końca 1943r. referentką ds. łączności była Jadwiga Mantorska-Piwocka „Kamila”, Wanda Chrzanowska „Anna” referentka ds. gospodarczych.

W IV Rejonie zorganizowano 8 ośrodków pracy WSK, tj. w Otwocku, Celestynowie, Karczewie, Wiązownie, Falenicy, Radości, Międzylesiu i Wawrze-Aninie. Ośrodki te nie były organizowane jednocześnie, najpóźniej powstały ośrodki w Karczewie i Wiązownie.

Nie zachowała się dokładna ewidencja kobiet IV Rejonu. Część opracowań podaje ogólną liczbę około 350 kobiet, w tym: służba łączności 130 (37%), sanitarna 140 (40%), administracyjno-gospodarcza 50 (14%), wartownicza 30 (8,6% ogólnego stanu kobiet)

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz